มหาวิทยาลัยนเรศวร ติดอันดับ 4 จาก 22 มหาวิทยาลัยไทย ด้านมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก
ม.นเรศวร ลดโลกร้อนเตรียมเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศที่มีอายุการใช้งานเกิน 10 ปี
อาคารสำนักหอสมุด ได้ผ่านการประเมินและได้รับหนังสือรับรองจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
(ภาพบรรยากาศ) การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2559
(English) NU Researchers have successfully developed Bastard Teak packaging to replace foam containers
นิสิตเกษตรเรียนรู้วิถีธรรมชาติปลูกพืชผักอินทรีย์
คณะเกษตรศาสตร์ฯ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการ “เครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย”
โครงการสารพิษต้นน้ำน่าน จากทุนมุ่งเป้า วช. ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร แพร่ภาพทาง HOT NEWS ช่อง 3
โครงการ “โยธาและสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชนครั้งที่ 9”
การอบรมการจัดการขยะที่ถูกต้อง โครงการจัดทำต้นแบบในการจัดการขยะ
Load more