ประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มหาวิทยาลัยนเรศวร
ม.นเรศวร รุก จัดกิจกรรม “ร้านศูนย์บาท” สร้างวินัยด้านสิ่งแวดล้อม ปลูกฝังจิตอาสานิสิตใหม่ สู่รั้วเทา – แสด
มหาวิทยาลัยนเรศวร ติดอันดับ 4 จาก 22 มหาวิทยาลัยไทย ด้านมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก
ม.นเรศวร ลดโลกร้อนเตรียมเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศที่มีอายุการใช้งานเกิน 10 ปี
อาคารสำนักหอสมุด ได้ผ่านการประเมินและได้รับหนังสือรับรองจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
(ภาพบรรยากาศ) การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2559
(English) NU Researchers have successfully developed Bastard Teak packaging to replace foam containers
นิสิตเกษตรเรียนรู้วิถีธรรมชาติปลูกพืชผักอินทรีย์
คณะเกษตรศาสตร์ฯ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการ “เครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย”
โครงการสารพิษต้นน้ำน่าน จากทุนมุ่งเป้า วช. ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร แพร่ภาพทาง HOT NEWS ช่อง 3
Load more