ม.นเรศวร ปลูกต้นไม้เพิ่มที่สีเขียว เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี
ม.นเรศวร ปลูกต้นพยับหมอก
ปลูกต้นไม้ด้วยหัวใจ ตราไว้ในแผ่นดิน
ทำจานใบไม้ 9,101 ใบ ใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.9
ปลูกดาวเรืองบานวันถวายพระเพลิง 10,000 ต้น
พื้นที่สีเขียวมหาวิทยาลัยนเรศวร
ประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มหาวิทยาลัยนเรศวร
ม.นเรศวร รุก จัดกิจกรรม “ร้านศูนย์บาท” สร้างวินัยด้านสิ่งแวดล้อม ปลูกฝังจิตอาสานิสิตใหม่ สู่รั้วเทา – แสด
มหาวิทยาลัยนเรศวร ติดอันดับ 4 จาก 22 มหาวิทยาลัยไทย ด้านมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก
ม.นเรศวร ลดโลกร้อนเตรียมเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศที่มีอายุการใช้งานเกิน 10 ปี

พื้นที่สีเขียวมหาวิทยาลัยนเรศวร

Screen Shot 2560-08-31 at 9.04.47 AM
By admin_green

มหาวิทยาลัยนเรศวร ก่อตั้งเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 มีเนื้อที่ 2,167,624 ตารางเมตร ตั้งอยู่เขตชานเมือง (Suburban) มีพื้นที่ป่าไม้ ร้อยละ 9.38 และมีพื้นที่ปลูกต้นไม้ ร้อยละ 28.53 มหาวิทยาลัยมีนโยบายการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าแบบประหยัดพลังงาน การลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยการใช้ระบบ HVAC การออกแบบอาคารสีเขียวเพื่อประหยัดพลังงานที่แสงสว่างส่องถึง มีลมธรรมชาติพัดผ่าน อาทิ สำนักหอสมุด วิทยาลัยพลังงานทดแทน อาคารอุตสาหกรรมบริการ เป็นต้น ตลอดจนการผลิตพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ (Solar Power) ภายในมหาวิทยาลัย
เพื่อรณรงค์ภาวะลดโลกร้อน มหาวิทยาลัยดำเนินโครงการลดการใช้กระดาษและพลาสติก มีการกำจัดขยะมีพิษอย่างเป็นระบบ การบำบัดขยะทั้งอินทรีย์ และอนินทรีย์ ระบบการระบายน้ำเสีย ตลอดจนมีโครงการประหยัดน้ำ โดยการนำอุปกรณ์ประหยัดน้ำมาแทนที่ของเดิม และรีไซเคิลน้ำมาใช้รดน้ำต้นไม้ เป็นต้น

Ms. Sukkhee Limsritrakul/News
Edited by Assoc. Prof. Dr. Mary Sarawit

 Category: NEWS&Event

Leave a Reply