จัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการ “เครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย (Thai Forest Ecological Research Network, T-FERN)” ครั้งที่ 4

2015_10_20_10_57_29
By admin_green

ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ฯ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการ“เครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย (Thai Forest Ecological Research Network, T-FERN)” ครั้งที่ 4 เรื่อง “องค์ความรู้ทางนิเวศวิทยาเพื่อการจัดการที่ยั่งยืน” โดยมีการบรรยายพิเศษเรื่อง Plant Ecology and Biodiversity in Thailand โดย ดร. วีระชัย ณ นคร ที่ปรึกษาด้านพฤกษศาสตร์และสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และ บรรยายพิเศษ เรื่อง Red List Status of Wetland Species in The Indo-Burma Hotspot โดย ดร. ชวลิต วิทยานนท์ ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสด้านนิเวศทางน้ำ Mekong River Commission Secretariat Office, Vientiane, Lao PDR. รวมถึงนำเสนอผลงานภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ ระหว่างวันที่ 22-23 มกราคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 Category: NEWS&Event