ม.นเรศวร เตรียมจับมือ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ สร้างภาคีเครือข่ายตำบลท่าโพธิ์ มุ่งอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

iMage-2014_04_29
By admin_green

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ จัดพิธีการลงนามปฏิญญาท่าโพธิ์ “ว่าด้วยการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” เพื่อสร้างความร่วมมือและประสานงานระหว่างภาคีเครือข่ายในรูปแบบความร่วมมือข้อตกลงร่วมกันของภาคีเครือข่ายในพื้นที่ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 29 เมษายน 2557 เวลา 09.30-12.30 น. ณ ห้องประชุมเอกาทศรถ 301 ชั้น 3 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวว่า การลงนามปฏิญญาท่าโพธิ์ “ว่าด้วยการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”ในครั้งนี้ จะเป็นการร่วมกัน ศึกษา คัดเลือก ขยายพันธุ์และอนุรักษ์พืชสมุนไพร พืชอาหารที่เหมาะสม โดยการทำแปลงสาธิต ปลูกพืชสมุนไพรพร้อมกับการบันทึกและสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่คนรุ่นหลัง ทั้งในพื้นที่ชุมชนและพื้นที่สาธารณะอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งอนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริม ดูแลแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมกิจกรรมของชุมชนให้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติให้มีคุณภาพด้วยกระบวนการผลิตที่ปลอดภัย และส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ในชุมชนเพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน โอกาสนี้ ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีการลงนามปฏิญญาท่าโพธิ์ ตามวัน เวลา สถานที่ ดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร โทรศัพท์ 0 5596 8727 ในวันและเวลาราชการ แหล่งข้อมูล วันที่ประกาศข่าว 25 เมษายน 2557 ผู้ประกาศข่าว ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวนผู้อ่าน 165 คน

 Category: NEWS&Event

Leave a Reply