“เด็กมอนอ ขอทำดี” ชวนบริจาคทุนทรัพย์พัฒนาโรงเรียน สนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็กๆ ให้มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนการสอน

iMage-2014_05_12
By admin_green

ชมรมอาสาพัฒนา มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรม “เด็กมอนอ ขอทำดี” โดยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการทำกิจกรรมร่วมกันและช่วยเหลือสังคม สนับสนุนให้โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ ที่เอื้อต่อการเรียนการสอน และปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีต่อชุมชน ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้นิสิตมีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน และยังทำให้นิสิตได้เรียนรู้การใช้วิถีชีวิตของชาวบ้านในเขตชุมชน ในระหว่างวันที่ 10-25 พฤษภาคม 2557 ณ โรงเรียนบ้านแก่งบัวคำ ตำบลสวนเมี่ยง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตกล่าวว่า ปัจจุบันนี้ ในประเทศไทยยังคงมีหมู่บ้านที่ขาดแคลน และต้องการความช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องนุ่งห่ม อาหาร หรือยารักษาโรค แต่มีอีกสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญ คือ การศึกษา ทางชมรมอาสาพัฒนา มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงพัฒนาโรงเรียน เพื่อสนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็กๆ ให้มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนการสอน ทั้งนี้ได้เลือกโรงเรียนบ้านแก่งบัวคำ ตำบลสวนเมี่ยง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก โรงเรียนขนาดเล็กระดับประถมศึกษา มีนักเรียนจำนวน 48 คน เป็นโรงเรียนที่อยู่ในคุณลักษณะที่มหาวิทยาลัยต้องการ โดยกิจกรรมจัดให้มีการปรับปรุงโรงอาหาร ปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน ซึ่งโรงอาหารที่มีนั้นอยู่ห่างไกลจากโรงเรียนมาก ทางชมรมอาสาพัฒนา จึงมีความคิดที่จะปรับเปลี่ยนโรงเก็บของที่มีขนาดใหญ่  ให้เป็นโรงอาหารแทน ทำให้โรงอาหารอยู่ใกล้อาคารเรียนและสะดวกต่อการใช้งานมากขึ้น อีกทั้งยังสามารถใช้โรงอาหารนี้เป็นห้องประชุมสำหรับโรงเรียนได้โอกาสนี้ขอเชิญผู้สนใจ ร่วมบริจาคทุนทรัพย์สนับสนุนการสร้างโรงอาหารของโรงเรียนดังกล่าว ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2557 ณชมรมอาสาพัฒนา มหาวิทยาลัยนเรศวร หรือติดต่อได้ที่ นายวิโรจน์ วิเศษฤทธิ์ เบอร์โทรศัพท์ 092-0322340

แหล่งข้อมูล วันที่ประกาศข่าว 23 เมษายน 2557 ผู้ประกาศข่าว ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวนผู้อ่าน 159 คน
นายสมิทธ์ รัตนเศรณี : ข่าว
22/04/2557/216

 Category: NEWS&Event

Leave a Reply