นิสิตม.นเรศวร ร่วมสร้างสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม นำเสนอหนังสั้นสารคดี ในมหกรรมมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

By admin_green

มหาวิทยาลัยนเรศวร เตรียมจัดงานมหกรรมการศึกษา มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 5 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ ความเข้าใจระบบนิเวศมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ผ่านการนำเสนอในรูปแบบสารคดี หนังสั้น หรือวิดิทัศน์ ในวันที่ 22 เมษายน 2557 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร การจัดโครงการมหกรรมการศึกษา มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 5 นี้ ถือเป็นกระบวนการสังเคราะห์การเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ของคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยในรายวิชานี้มีหลักคิดในการให้นิสิตได้เรียนรู้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ในมิติด้านปัญหาสิ่งแวดล้อม ทั้งความเปลี่ยนแปลงประชากรมนุษย์และสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและอุบัติภัยทางธรรมชาติที่นับวันจะส่งผลกระทบสร้างความรุนแรงขึ้น   หากมนุษย์ขาดการตระหนักรู้ในเรื่องราวเหล่านี้ ภายในงานจัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “สิ่งแวดล้อม-ทุกคนทุกส่วนต้องร่วมกันรับผิดชอบ” โดย ผศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้เกียรติบรรยายสรุป รวมถึงการจัดกิจกรรมการนำเสนอหนังสั้นและวิดิทัศน์สารคดี 10 เรื่อง การเสวนาวิชาในประเด็น “สิ่งแวดล้อม-พวกเราต้องช่วยกันดูแล” และการนำเสนอบทความวิชาการจากนิสิตที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้
โอกาสนี้ ขอเชิญผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร โทร. 0-5596-2710 ในวันและเวลาราชการ

แหล่งข้อมูล วันที่ประกาศข่าว 11 เมษายน 2557 ผู้ประกาศข่าว ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวนผู้อ่าน 266 คน
เกียรตินารี ธชีพันธุ์: ข่าว
11/04/2557/209

 Category: NEWS&Event

Leave a Reply