ปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ม.นเรศวร จัดอบรมการจัดการขยะภายในศูนย์การค้า

iMage-2014_03_13
By admin_green

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร เตรียมจัดการฝึกอบรมการสร้างจิตสำนึกในการจัดการขยะภายในศูนย์การค้า และอาคารขนาดใหญ่ในจังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 21 เมษายน 2557 ณ โรงงานคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิลวงษ์พาณิชย์ จังหวัดพิษณุโลก การเกิดขึ้นของขยะของเสียจากอุตสาหกรรมบริการประเภทห้างสรรพสินค้ามีจำนวนมากขึ้น เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร ซึ่งเป็นผู้บริโภคที่มาใช้บริการในห้างสรรพสินค้า คิดเป็นร้อยปริมาณขยะเฉลี่ยที่เกิดต่อแห่งประมาณ 5 ตัน จึงทำให้เกิดการจัดอบบรมในครั้งนี้ขึ้น เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม ในด้านการจัดการขยะผ่านกิจกรรมการมีส่วนร่วมระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเพื่อเพิ่มมูลค่าของขยะผ่านกระบวนการคัดแยกและจัดการอย่างเหมาะสมภายในงานจัดให้มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ เรื่อง ขยะคือทองคำ โอกาสจากขยะภายในศูนย์การค้าและอาคารขนาดใหญ่ โดย ดร.สมไทย วงษ์เจริญ ประธานกรรมการโรงงานคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิลวงษ์พาณิชย์ และนางสาวศศิกานต์ โอมะคุปต์ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ และเรื่องปัญหาด้านการจัดการขยะในศูนย์การค้าและอาคารขนาดใหญ่ และเทคโนโลยีการจำกัดขยะที่เหมาะสม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เดช วัฒนชัยยิ่งเจริญ และนางสาวมยุเรศ เหมาคม รวมถึงอบรมการจัดการขยะในศูนย์การค้าขนาดใหญ่ โดยผู้จัดการวงษ์พาณิชย์ พร้อมทั้งแนะแนวทางในการจัดการขยะภายในศูนย์การค้าขนาดใหญ่ และการกำหนดนโยบายและรูปแบบการบริหารจัดการที่เหมาะสม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เดช วัฒนชัยยิ่งเจริญ และ ดร.สมไทย วงษ์เจริญ โอกาสนี้ขอเชิญผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน่วยวิจัยและพัฒนาบูรณาการเกษตรและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมห้อง AG 2101มหาวิทยาลัยนเรศวร โทรศัพท์ 0 5596 2822 หรือที่http://www.aei.nu.ac.th/

แหล่งข้อมูล วันที่ประกาศข่าว 13 มีนาคม 2557 ผู้ประกาศข่าว ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวนผู้อ่าน 123 คน

 Category: NEWS&Event

Leave a Reply