สถานเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ได้จัดอบรมเรื่องการพัฒนาการจัดการผังเมืองสิ่งแวดล้อมและการกำจัดขยะ

iMage-2014_03_03
By admin_green

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2557 สถานเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ได้จัดอบรมเรื่องการพัฒนาการจัดการผังเมือง สิ่งแวดล้อม และการกำจัดขยะ ณ ห้องประชุมสุริยะวงษา ชั้น ๒ สำนักงานเทศบาลเมืองหล่มสัก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปสู่การเตรียมความพร้อมในการวางและจัดทำผังเมืองที่ส่งผลให้จังหวัดมีการจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรูญ สารินทร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้

แหล่งข้อมูล วันที่ประกาศข่าว 7 มีนาคม 2557 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 122 คน

 Category: NEWS&Event