หน่วยงานจัดการเรียนการสอน

1.วิทยาลัยพลังงานทดแทน

ทำหน้าที่จัดการเรียนการสอนนิสิตระดับปริญญาโทและเอก

ชื่อหลักสูตร ไฟล์เอกสาร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานทดแทน (หลักสูตร 2 ภาษา) PDF
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานทดแทน (หลักสูตร 2 ภาษา) PDF

2.คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทำหน้าที่จัดการเรียนการสอนนิสิตระดับปริญญาโทและเอก

ชื่อหลักสูตร ไฟล์เอกสาร
PDF
PDF

3.คณะวิศวกรรมศาสตร์

จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

ชื่อหลักสูตร ไฟล์เอกสาร
PDF
PDF