ม.นเรศวร ปลูกต้นพยับหมอก
ปลูกต้นไม้ด้วยหัวใจ ตราไว้ในแผ่นดิน
ทำจานใบไม้ 9,101 ใบ ใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.9
ปลูกดาวเรืองบานวันถวายพระเพลิง 10,000 ต้น
พื้นที่สีเขียวมหาวิทยาลัยนเรศวร
ประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มหาวิทยาลัยนเรศวร
ม.นเรศวร รุก จัดกิจกรรม “ร้านศูนย์บาท” สร้างวินัยด้านสิ่งแวดล้อม ปลูกฝังจิตอาสานิสิตใหม่ สู่รั้วเทา – แสด
มหาวิทยาลัยนเรศวร ติดอันดับ 4 จาก 22 มหาวิทยาลัยไทย ด้านมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก
ม.นเรศวร ลดโลกร้อนเตรียมเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศที่มีอายุการใช้งานเกิน 10 ปี
อาคารสำนักหอสมุด ได้ผ่านการประเมินและได้รับหนังสือรับรองจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

หน่วยงานจัดการเรียนการสอน

1.วิทยาลัยพลังงานทดแทน

ทำหน้าที่จัดการเรียนการสอนนิสิตระดับปริญญาโทและเอก

ชื่อหลักสูตร ไฟล์เอกสาร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานทดแทน (หลักสูตร 2 ภาษา) PDF
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานทดแทน (หลักสูตร 2 ภาษา) PDF

2.คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทำหน้าที่จัดการเรียนการสอนนิสิตระดับปริญญาโทและเอก

ชื่อหลักสูตร ไฟล์เอกสาร
PDF
PDF

3.คณะวิศวกรรมศาสตร์

จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

ชื่อหลักสูตร ไฟล์เอกสาร
PDF
PDF