หน่วยงานสนับสนุน

สังกัดวิทยาลัยพลังงานทดแทน

Photovoltaic System And Standard Testing Research Unit

หน่วยวิจัยระบบเซลล์แสงอาทิตย์และมาตรฐานการทดสอบ

Thermal Energy Research Unit

หน่วยวิจัยพลังงานความร้อน 

Energy Community Research Unit

หน่วยวิจัยพลังงานชุมชน 

 

สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์

หน่วยวิจัยเชิงบูรณาการด้านการฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อน และการนำทรัพยากรธรรมชาติกลับมาใช้ใหม่

Research Unit for Integrated Natural Resources Remediation and Reclamation: IN3R 

หน่วยวิจัยวิศวกรรม และการจัดการด้านระบบสาธารณูปโภคเชิงบูรณาการ

Integrated Facility Engineering and Management Research Unit: iFEM